Rejestracja zgłoszeń została zakończona.
Dziękujemy za udział w loterii!

Sprawdzaj wyniki w zakładce LAUREACI.

Nagrody

Niezapomniana podróż
Orient Expressem
dla dwojga, na trasie Paryż - Wenecja
x7
Przed Tobą 6 dni pełnych rozpieszczania. W tym czasie odwiedzisz Paryż, stolicę miłości, miasto malarzy, poetów i Wieży Eiffla oraz Wenecję z jej magicznymi kanałami i śpiewającymi gondolierami. Podroż z Paryża do Wenecji odbędzie się w pięknych wnętrzach Orient Expressu.
To będzie 6 dni pełnych rozpieszczania. Magiczne spacery po Paryżu, kabaret, wytwórnia perfum, Wieża Eiffla, galeria Lafayette i rozkosze dla podniebienia we francuskich restauracjach. Ale do dopiero początek. Ze stacji Paris Gare de I’Est wyruszysz legendarnym pociągiem, w którym króluje elegancja, szykowne wnętrza, wykwintne dania i malownicze pejzaże za oknem. Twoją podróż zwieńczy wizyta w Wenecji pełna czarujących momentów: podczas rejsu po wysepkach obsypanych pięknymi zabytkami, na bajkowych kanałach wśród gondoli, na placu Świętego Marka i w fabryce słynnego weneckiego szkła. Podczas tej podróży zdobędziesz najbarwniejsze wspomnienia, które pozostaną z Tobą na długo.
Weekend w SPA Voucher do perfumerii
Nagrody główne, losowane po zakończeniu loterii

Relaksujący
weekend w SPA
dla dwojga, w Sopocie
x30
Posłuchaj szumu fal patrząc w nadmorskie niebo z basenu położonego na dachu hotelu Mera SPA. Odpocznij podczas rozpieszczających zabiegów oraz korzystania ze strefy relaksu.
Odpręż się, słuchając szumu fal i patrząc w nadmorskie niebo z basenu położonego na dachu hotelu Mera SPA. Nie odmawiaj sobie przyjemności kąpieli w jacuzzi i odprężającego wygrzewania się w saunie. Oddaj się w ręce specjalistów od masażu, którzy sprawią, że poczujesz się wypoczęta jak nigdy przedtem. Po prostu pozwól się rozpieszczać.
Niezapomniana podróż Orient Expressem Voucher do perfumerii
3 podwójne vouchery losowane raz w tygodniu

Voucher
do perfumerii
x 350
Podaruj sobie odrobinę przyjemności korzystają z vouchera do perfumerii Douglas. Sprawdź o ile łatwiej jest wybrać coś dla siebie mając dodatkowe 100 zł na zakupy.
Zapraszamy Cię do świata piękna. Podaruj sobie odrobinę przyjemności korzystając z vouchera do perfumerii Douglas. Tam z pewnością znajdziesz idealny prezent dla siebie, który podkreśli Twoją urodę i wprawi w dobry nastrój. Sprawdź o ile łatwiej jest wybrać coś dla siebie mając dodatkowe 100 zł na zakupy.
Niezapomniana podróż Orient Expressem Weekend w SPA
5 voucherów losowanych codziennie

Zasady

1

Kup promocyjne opakowanie Kinder Bueno, Kinder Bueno White lub Kinder Bueno mini.

2

Wejdź na www.kinderbueno.pl, wypełnij formularz i wprowadź kod znajdujący się wewnątrz opakowania.

3

Zachowaj opakowanie.

Loteria przeznaczona dla osób pełnoletnich.

Regulamin

Regulamin loterii promocyjnej

„Podróż do świata Bueno - Loteria”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem loterii promocyjnej „Podróż do świata Bueno - Loteria” zwanej dalej „Loterią” jest Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 225547 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 76.500 zł, NIP 5213321601, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów – batonów - wprowadzonych do obrotu przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. pod następującymi nazwami handlowymi:
  1. Kinder Bueno T2 w opakowaniu 42 g,
  2. Kinder Bueno White T2 w opakowaniu 39 g,
  3. Kinder Bueno Mini T20 w opakowaniu 108 g,
  (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Produkty Promocyjne zawierają na opakowaniu informację o Loterii, a wewnątrz opakowania kod uprawniający do udziału w Loterii. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. CZAS TRWANIA LOTERII

Loteria trwa od 5 września 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r., z tym, że okres sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. okres, w którym zakup Produktu Promocyjnego umożliwia wzięcie udziału w Loterii, rozpoczyna się 5 września 2016 r. i kończy 13 listopada 2016 r. Nabycie Produktu Promocyjnego po dniu 13 listopada 2016 r. nie upoważnia do wzięcia udziału w Loterii. W Loterii biorą udział Zgłoszenia dokonane najpóźniej dnia 13 listopada 2016 r. Dzień 28 kwietnia 2017 r. jest terminem zakończenia rozpatrywania ewentualnych reklamacji i wysłania składającemu reklamację odpowiedzi na nią.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

 1. Uczestnikiem Loterii (dalej: „Uczestnik” ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zakupi przynajmniej jeden Produkt Promocyjny.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Ferrero Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., ich współmałżonkowie i dzieci jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci), współpracujący przy obsłudze Loterii, jak też ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci tych pracowników, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Organizator może w okresie trwania Loterii zażądać od Uczestnika potwierdzenia spełniania warunków opisanych w §3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu. Wezwanie Uczestnika do potwierdzenia spełniania ww. warunków odbywa się na zasadach opisanych w §3 ust. 6 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik obowiązany jest dostarczyć:
  1. Kopię dowodu tożsamości zawierającego imię i nazwisko Uczestnika oraz jego numer PESEL, przy czym pozostałe dane znajdujące się na kopii dowodu tożsamości powinny zostać zakryte lub zamazane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, oraz
  2. oryginał własnoręcznie podpisanego oświadczenia, potwierdzającego, iż Uczestnik nie jest pracownikiem Organizatora, Ferrero Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., ich współmałżonkiem i dzieckiem, jak też osobą pozostającą z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym ani współpracownikiem (kontrahentem), współpracującym przy obsłudze Loterii, jak też ich pracownikiem oraz współmałżonkiem i dzieckiem tych pracowników, jak też osobą pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Warunkiem udziału w Loterii jest:
  1. zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego oraz
  2. zachowanie opakowania po Produkcie Promocyjnym wraz z informacją o Loterii na opakowaniu i kodem znajdującym się na wewnętrznej stronie opakowania, potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, a następnie
  3. zgłoszenie się przez Uczestnika do Loterii w terminie od 5 września 2016 r. do 13 listopada 2016 r. poprzez zarejestrowanie przez Uczestnika na stronie internetowej www.kinderbueno.pl (dalej: Strona internetowa) kodu znajdującego się wewnątrz opakowania zakupionego uprzednio Produktu Promocyjnego. Ten sam kod może być zgłoszony tylko raz w terminie od 5 września 2016 r. do 13 listopada 2016 r. Zgłoszenie internetowe winno być wysłane poprzez dostępny na Stronie internetowej formularz. Uczestnik przy wypełnianiu formularza zobowiązany jest podać następujące, zgodne z prawdą, dane: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, rok urodzenia, kod z opakowania po Produkcie Promocyjnym oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i zaakceptować Regulamin - poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii; dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego Uczestnika w Loterii.

   Do prawidłowego Zgłoszenia konieczne jest wypełnienie przez Uczestnika znajdującego się na Stronie internetowej, pod formularzem, pola z jednorazowym kodem alfanumerycznym z wyświetlanego na Stronie internetowej obrazka w celu weryfikacji zgłoszenia (tzw. captcha), jak też kliknięcie pola „Zarejestruj”.

   Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej zwane jest w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem” .
 5. W Loterii biorą udział wyłącznie Zgłoszenia dokonane na podstawie oryginalnych opakowań po Produktach Promocyjnych. Wszelkie próby podrabiania czy innego rodzaju przerabiania opakowań skutkują wykluczeniem Zgłoszeń dokonanych na podstawie ww. nieoryginalnych opakowań z Loterii i pozbawieniem praw do Nagrody Uczestników, którzy dokonali takich Zgłoszeń.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 (tj. ilości nagród, jakie może otrzymać Uczestnik w Loterii), każdy z Uczestników może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą im liczbę Zgłoszeń. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia – w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania od Organizatora, przesłanego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia – wszystkich opakowań po Produktach Promocyjnych, z których kody zgłosił do Loterii pod rygorem wykluczenia Uczestnika i jego Zgłoszeń z udziału w Loterii, jak również pozbawienia prawa do Nagrody. Oryginały dowodów dokonania zakupu Produktu Promocyjnego powinny zostać przesłane przesyłką kurierską lub listem poleconym na adres Organizatora w Warszawie (02-954) przy ul. Marconich 11 lok. 10. Koszt przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi Uczestnik. Organizator ma prawo wystosować żądanie okazania wszystkich opakowań po Produktach Promocyjnych, z których kody zgłosił do Loterii w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż 14 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w § 5 ust. 21 Regulaminu. W interesie Uczestnika jest zatem zachowanie do zakończenia Loterii wszystkich opakowań po Produktach Promocyjnych wraz z widniejącymi kodami. O prawidłowym terminie wniesienia przesyłki zawierającej opakowania po Produktach Promocyjnych decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej. Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wezwania Organizatora, o którym mowa w zdaniu drugim.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktów Promocyjnych w poszczególnych punktach sprzedaży w czasie trwania Loterii.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych i tożsamości osób, ubiegających się o wydanie Nagrody, jak również weryfikacji wszystkich opakowań po Produktach Promocyjnych wraz z widniejącymi kodami, stanowiących podstawę do Zgłoszenia w Loterii pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Weryfikacja może polegać na sprawdzeniu autentyczności opakowania po Produkcie Promocyjnym.
 9. W Loterii są uwzględniane Zgłoszenia dokonane nie wcześniej niż dnia 5 września 2016 r. godz. 00:00:01 i nie później niż dnia 13 listopada 2016 r. godz. 23:59:59. O momencie dokonania Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania (data serwera) przez zapewniony przez Organizatora system teleinformatyczny przyjmujący Zgłoszenia do Loterii.
 10. Podczas dokonywania Zgłoszenia, na Stronie internetowej wyświetlany jest jednorazowy kod alfanumeryczny (tzw. captcha), który Uczestnik ma obowiązek wpisać w pole znajdujące się bezpośrednio pod formularzem na Stronie internetowej. Brak wpisania jednorazowego kodu alfanumerycznego powoduje, iż Zgłoszenie nie jest dokonane. Pola zawierające nieprawidłowe dane lub w ogóle niewypełnione podświetlane są na kolor czerwony. Po dokonaniu Zgłoszenia, na Stronie internetowej Uczestnikowi wyświetlany jest komunikat:
  1. z informacją o przyjęciu Zgłoszenia;
  2. z informacją o odmowie przyjęcia Zgłoszenia ze względu na podanie kodu z opakowania po Produkcie Promocyjnym, który został już wykorzystany;
  3. z informacją o odmowie przyjęcia Zgłoszenia ze względu na podanie kodu z opakowania po Produkcie Promocyjnym w niepełnej formie;
  4. z informacją o odmowie przyjęcia Zgłoszenia ze względu na podanie błędnego kodu z opakowania po Produkcie Promocyjnym.
 11. W razie pojawienia się komunikatów, o których mowa w § 3 ustęp 10 lit. b) – d) powyżej, Uczestnik zobowiązany jest poprawić błędne dane i wprowadzić ponownie jednorazowy kod alfanumeryczny (tzw. captcha) oraz przycisk „Zarejestruj”.
 12. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości. W Loterii uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z § 3 ustęp 4 Regulaminu.
 13. Organizator prowadzi bazę Zgłoszeń ( „Baza” ). W Bazie są przechowywane następujące dane: numer telefonu Uczestnika podany w Zgłoszeniu, imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, oraz kod z opakowania po Produkcie Promocyjnym oraz data i godzina dotarcia Zgłoszenia do serwera, obsługującego system teleinformatyczny.
 14. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Laureatowi Nagrody, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, nagroda nie przysługuje. W takim przypadku, w przypadku Nagród I Stopnia i Nagród II Stopnia – prawo do Nagrody przechodzi na Laureata Nagrody z listy rezerwowej, a w przypadku Nagród III Stopnia – przepadają one na rzecz Organizatora. Warunkiem wydania nagrody Laureatowi Nagrody z listy rezerwowej jest spełnienie przez niego warunków Regulaminu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których wysyłane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu Zgłoszenia.

§ 4. NAGRODY

 1. W czasie trwania Loterii są przyznawane następujące rodzaje nagród (dalej łącznie: Nagrody):
  1. 7 (siedem) Nagród I Stopnia, każda w postaci vouchera, na realizację wycieczki, w ramach której organizowany jest przejazd Orient Expressem na trasie Paryż – Wenecja, dla dwóch osób o wartości 44 922,15 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 15/100), co stanowi odpowiednik kwoty 10 447,01 euro (dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem euro 01/100), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 4 991,00 (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 0/100) na pokrycie podatku od nagród w loterii. Organizator pobierze od Laureata Nagrody I Stopnia kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Wyjazd organizowany w ramach Nagrody I Stopnia odbywa się w terminie od 4 do 9 lipca 2017 r. i obejmuje m.in. przelot na trasie Warszawa – Paryż i Wenecja – Warszawa, wraz z transferem z lotniska, noclegami i opieką przewodnika. Za organizację wyjazdu odpowiada biuro AFRICA line ADVENTURE CLUB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Szucha.
  2. 30 (trzydzieści) Nagród II Stopnia w postaci podwójnego vouchera na pobyt w Mera SPA w Sopocie, w ramach którego zapewnione zostają 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje (bez napojów), dostęp do strefy relaksu z możliwym do wyboru jednym zabiegiem, o łącznej wartości 2 000,zł (dwa tysiące złotych 0/100);
  3. 350 (trzysta pięćdziesiąt) Nagród III Stopnia w postaci vouchera o wartości 100,00 zł (sto złotych 0/100) na zakupy w perfumerii Douglas.
 2. Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 444 392,05 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100).
 3. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.
 4. Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. We wszystkich etapach realizacji Nagrody Laureat Nagrody winien uczestniczyć osobiście.
 5. Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361).

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

 1. Nagrody są przyznane w drodze losowań. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa. Losowania Nagród odbywają się pod nadzorem komisji, o której mowa w §6 Regulaminu przy wykorzystaniu systemu informatycznego (dalej: Losowanie). Z każdego Losowania sporządzany jest protokół.
 3. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostają wylosowane w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są Laureatami Nagród, uprawnionymi do otrzymania Nagród pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w §5 ustęp 13 Regulaminu.
 4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody danego rodzaju. Na jedno Zgłoszenie może przypadać nie więcej niż jedna Nagroda. Zgłoszenia wylosowane na wcześniejszych etapach Loterii (tj. we wcześniejszych Losowaniach) nie wracają do puli Zgłoszeń, z których dokonywane są kolejne Losowania, w tym Losowanie Dodatkowe, o którym mowa w § 5 ust. 11 Regulaminu, niezależnie od tego, czy wylosowane zostały jako Zgłoszenia Uczestników, którzy zostali wylosowani do nagrody z listy właściwej czy też z listy rezerwowej. W przypadku, gdy danego dnia odbywają się dwa Losowania, w pierwszej kolejności przeprowadzane jest Losowanie Naród wyższego rzędu (tj. np. w pierwszej kolejności Losowanie Nagród II Stopnia, a następnie Losowanie Naród III Stopnia).
 5. W Loterii przeprowadzonych jest:
  1. 1 (jedno) Losowanie Nagrody I Stopnia;
  2. 10 (dziesięć) Losowań Nagród II Stopnia;
  3. 70 (siedemdziesiąt) Losowań Nagród III Stopnia;
  4. 1 (jedno) Losowanie Dodatkowe Nagród III Stopnia, o którym mowa w art. § 5 ust. 11 Regulaminu – o ile zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 11 Regulaminu.
 6. Losowanie Nagród I Stopnia odbywa się 14 listopada 2016 r i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 5 września 2016 roku do dnia 13 listopada 2016 roku. W Losowaniu Nagród I Stopnia jest losowane:
  1. 7 (siedem) Zgłoszeń na listę właściwą Laureatów Nagród I Stopnia;
  2. 14 (czternaście) Zgłoszeń na listę rezerwową Laureatów Nagród I Stopnia.
 7. Losowania Nagród II Stopnia odbywają się jeden raz w tygodniu, w terminach i według następujących założeń:
  1. pierwsze Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 12 września 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 5 września 2016 roku do dnia 11 września 2016 roku,
  2. drugie Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 19 września 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 12 września 2016 roku do dnia 18 września 2016 roku,
  3. trzecie Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 26 września 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 19 września 2016 roku do dnia 25 września 2016 roku,
  4. czwarte Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 3 października 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 26 września 2016 roku do dnia 2 października 2016 roku,
  5. piąte Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 10 października 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 3 października 2016 roku do dnia 9 października 2016 roku,
  6. szóste Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 17 października 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 10 października 2016 roku do dnia 16 października 2016 roku,
  7. siódme Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 24 października 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 17 października 2016 roku do dnia 23 października 2016 roku,
  8. ósme Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 31 października 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 24 października 2016 roku do dnia 30 października 2016 roku,
  9. dziewiąte Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 7 listopada 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 31 października 2016 roku do dnia 6 listopada 2016 roku,
  10. dziesiąte Losowanie Nagrody II Stopnia odbywa się dnia 14 listopada 2016 roku i biorą w nim udział wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 13 listopada 2016 roku.
 8. W każdym Losowaniu Nagród II Stopnia są losowane:
  1. 3 (trzy) Zgłoszenia na listę właściwą Laureatów Nagród II Stopnia;
  2. 3 (trzy) Zgłoszenia na listę rezerwową Laureatów Nagród II Stopnia.
 9. Losowania Nagród III Stopnia odbywają się jeden raz dziennie, począwszy od 6 września 2016 r. do 14 listopada 2016 r., od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) i obejmują wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane w Bazie w dniu poprzedzającym Losowanie, z tym, że
  1. w każdy poniedziałek są przeprowadzane trzy Losowania Nagród III Stopnia zgodnie z poniższym:
   • po jednym Losowaniu obejmującym wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia w piątek poprzedzający dane Losowanie,
   • po jednym Losowaniu obejmującym wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia w sobotę poprzedzającą dane Losowanie,
   • po jednym Losowaniu obejmującym wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia w niedzielę poprzedzającą dane Losowanie;
  2. 2 listopada 2016 r. są przeprowadzane dwa Losowania Nagród III Stopnia zgodnie z poniższym:
   • jedno Losowanie obejmujące wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia 31 października 2016 r.,
   • jedno Losowanie obejmujące wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia 1 listopada 2016 r.
  3. 14 listopada 2016 r. są przeprowadzane cztery Losowania Nagród III Stopnia zgodnie z poniższym:
   • jedno Losowanie obejmujące wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia 10 listopada 2016 r.,
   • jedno Losowanie obejmujące wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia 11 listopada 2016 r.,
   • jedno Losowanie obejmujące wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia 12 listopada 2016 r.,
   • jedno Losowanie obejmujące wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane prawidłowo przez system informatyczny przyjmujący Zgłoszenia 13 listopada 2016 r.
 10. W każdym Losowaniu Nagród III Stopnia jest losowanych 5 (pięć) Zgłoszeń na listę Laureatów Nagród III Stopnia.
 11. Dodatkowo, w dniu 19 grudnia 2016 r. odbywa się Losowanie dodatkowe (dalej: Losowanie Dodatkowe). W Losowaniu Dodatkowym odbywa się losowanie tylu Zgłoszeń na listę Laureatów Nagród III Stopnia, ile Nagród III Stopnia nie zostało przyznanych w Loterii po przeprowadzeniu wszystkich wcześniejszych Losowań Nagród III Stopnia i po dokonaniu weryfikacji prawa do Nagrody III Stopnia wylosowanych Laureatów Nagród III Stopnia. Laureaci Nagród III Stopnia wylosowani w Losowaniu Dodatkowym są powiadamiani do dnia 22 grudnia 2016 r.; do powiadomień tych Laureatów § 5 ustęp 13 stosuje się odpowiednio, z tym z zastrzeżeniem, że jeżeli Organizatorowi nie uda skontaktować się z Laureatem Nagrody III Stopnia wylosowanym w Losowaniu Dodatkowym lub gdy Laureat Nagrody III Stopnia wylosowany w Losowaniu Dodatkowym, z którym skontaktował się Organizator, nie wyśle listem poleconym (przesyłka rejestrowana) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym został powiadomiony o prawie do Nagrody kompletnej przesyłki, o której mowa w §5 ustęp 13 (z zastrzeżeniem, że list powinien dotrzeć do Organizatora w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych od dnia jego nadania) lub prześle niekompletną przesyłkę, prawo do Nagrody przepada na rzecz Organizatora.
 12. Jedna Nagroda I Stopnia lub Nagroda II Stopnia przypada odpowiednio jednemu Laureatowi Nagrody I Stopnia lub Laureatowi Nagrody II Stopnia z odpowiedniej listy właściwej albo też Laureatowi Nagrody I Stopnia lub odpowiednio Laureatowi Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo na miejsce danego Laureata z listy właściwej wchodzi jeden Laureat Nagrody znajdujący się na liście rezerwowej z danego Losowania (według kolejności wylosowania). Nagroda, która nie zostanie przyznana zgodnie z Regulaminem Laureatom Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej lub następującym po sobie Laureatom Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, przepada na rzecz Organizatora.
 13. Laureaci Nagród są powiadamiani o wygranej za pomocą połączenia telefonicznego (realizowanego w dni robocze) na numer wskazany w wylosowanym Zgłoszeniu w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Losowania, w którym ich Zgłoszenie zostało wylosowane. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego do Laureata Nagrody w dni robocze, w trzech kolejnych dniach roboczych. Próbę połączenia uznaje się za nieudaną, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 20 Regulaminu. Z każdej z prób nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. W przypadku braku uzyskania połączenia Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych wysłać listem poleconym (przesyłka rejestrowana), z zastrzeżeniem, że list powinien dotrzeć do Organizatora w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych od dnia jego nadania:
  1. oryginał opakowania po Produkcie Promocyjnym, zawierający na wewnętrznej stronie czytelny kod podany w wylosowanym Zgłoszeniu, oraz
  2. kompletnie wypełniony formularz dla Laureata, wg wzoru znajdującego się na stronie www.kinderbueno.pl, zawierającego dane osobowe Laureata, tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, rok urodzenia (zgodne z danymi podanymi w wylosowanym Zgłoszeniu), a w przypadku Laureatów Nagród I Stopnia również PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo, a w przypadku osób nieposiadających dowodu osobistego – seria i numer innego dokumentu tożsamości, np. paszportu) wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie ww. danych, jak też o spełnianiu przez Laureata wymogów § 3 ustęp 1 i 3 Regulaminu. Wzory oświadczeń są możliwe do pobrania na stronie internetowej www.kinderbueno.pl oraz stanowią Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.
 14. W razie utraty prawa do Nagrody w związku z niemożliwością skontaktowania się z Laureatem Nagrody lub brakiem lub niekompletnością przesyłki, o której mowa w ustępie 13 powyżej, w tym także brakiem lub niekompletnością wymaganego oświadczenia:
  • w zakresie Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia – Laureat danej Nagrody traci do niej prawo, a Organizator pierwszego dnia roboczego po stwierdzeniu tego faktu, kontaktuje się z odpowiednim Laureatem Nagrody z listy rezerwowej dzwoniąc na numer podany w wylosowanym Zgłoszeniu,
  • w zakresie Nagrody III Stopnia - Laureat Nagrody III Stopnia traci prawo do Nagrody, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

   Dokonując kontaktu z pierwszym Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej lub odpowiednio z Laureatem Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej, Organizator podejmie trzykrotnie próbę połączenia się (w ciągu trzech kolejnych dni roboczych). Do zasad powiadamiania pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej lub Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej postanowienia § 5 ust. 13 stosuje się odpowiednio Regulaminu.
 • W razie utraty prawa do Nagrody w związku z niemożliwością skontaktowania się z danym Laureatem Nagrody z listy rezerwowej lub brakiem lub niekompletnością przesyłki, o której mowa w ustępie 13 powyżej, w tym także brakiem lub niekompletnością wymaganego oświadczenia:
  1. w zakresie Nagrody I Stopnia – pierwszy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci do niej prawo, a Organizator pierwszego dnia roboczego po stwierdzeniu tego faktu, kontaktuje się z drugim Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej dzwoniąc na numer podany w wylosowanym Zgłoszeniu,
  2. w zakresie Nagrody II Stopnia - Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

   Dokonując kontaktu z drugim Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej, Organizator podejmie trzykrotnie próbę połączenia się (w ciągu trzech kolejnych dni roboczych). Podczas rozmowy telefonicznej Organizator informuje drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej o warunkach odbioru danej Nagrody, określonych w ustępie 13 powyżej.
 • W razie utraty prawa do Nagrody w związku z niemożliwością skontaktowania się z drugim Laureatem Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej lub brakiem bądź niekompletnością przesyłki, o której mowa w ustępie 13 powyżej, w tym także brakiem lub niekompletnością wymaganego oświadczenia, drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 • Opakowanie po Produkcie Promocyjnym z nadrukowanym wewnątrz kodem potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu Regulaminu, jeżeli jest oryginalne i nie jest zniszczone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.
 • Nagrody są wydawane w formie przesyłki kurierskiej, przesyłanej na adres Laureata Nagrody podany w formularzu, o którym mowa w § 5 ustęp 13 lit. b) w terminie 14 dni od ustalenia prawa do Nagrody danego Laureata Nagrody. Laureat Nagrody jest zobowiązany podpisać protokół wydania udostępniany przez kuriera. Brak podpisu protokołu wydania Nagrody skutkuje utratą przez Laureata Nagrody prawa do Nagrody. Podpisany protokół wydania stanowi dowód wydania Nagrody.
 • Za wszelkie kwestie związane z realizacją Nagrody I Stopnia oraz ewentualnymi reklamacjami odpowiada Biuro Podróży.
 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za brak odpowiedzi na telefon uznaje się sytuację, w której nie odebrano zgłoszenia po 5 sygnałach wywołania, uzyskano połączenie z pocztą głosową, odbiorca odrzuci połączenie, numer jest zajęty, względnie włącza się komunikat systemowy, że numer jest nieprawidłowy, telefon jest wyłączony, znajduje się poza zasięgiem sieci albo połączenie nie może być zrealizowane.
 • Wszystkie Nagrody w Loterii będą wydane najpóźniej do dnia 10 marca 2017 r.
 • Lista Laureatów Nagród (w tym rezerwowych, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody), zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 24 lutego 2017 r. na Stronie Internetowej. Na bieżąco za pośrednictwem Strony Internetowej Organizator może publikować dane Laureatów Nagród stosownie do postępu w weryfikacji ich praw do Nagrody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, a w szczególności w przypadku zmiany danych Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata Nagrody warunków wydania Nagrody, o których mowa w Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 • § 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE

  1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja” ), w składzie trzyosobowym. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (jako przewodniczący Komisji).
  2. Komisja sporządza protokół z każdego losowania z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii, na pisemne żądanie, może zapoznać się z tym protokołem.
  3. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa z dopiskiem „Podróż do świata Bueno – Loteria - reklamacja”.
  4. Reklamacje mogą być składane w czasie trwania Loterii, jednakże nie później niż w terminie do dnia 24 marca 2017 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje nadane po tym terminie nie są rozpatrywane.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jak również treść żądania.
  6. Organizator zastrzega, że reklamacje otrzymane przez Organizatora po dniu 7 kwietnia 2017 r. nie są rozpatrywane.
  7. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji listem poleconym lub przesyłką kurierską. Wszystkie postępowania reklamacyjne wynikające z reklamacji zgłoszonych zgodnie z § 6 Regulaminu zostaną zakończone do dnia 28 kwietnia 2017 r. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
  8. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

  §7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertnicza 126. Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11/10 02-954, jest podmiotem, któremu Ferrero powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników, podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Loterii.
  2. Administratorem danych osobowych Laureatów w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), oraz danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, rok urodzenia, a w przypadku Laureatów Nagród również adres zamieszkania (na terenie Polski), a w przypadku Laureatów Nagród I Stopnia także numer i seria dowodu osobistego (w przypadku osób nieposiadających dowodu osobistego - numer i seria innego podanego dokumentu tożsamości), numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - obywatelstwo).
  4. Kompletne wypełnienie formularza z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na warunkach podanych w formularzu, o którym mowa w § 3 ustęp 4 lit. c) oraz § 5 ustęp 13 lit. b), a także podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody lub odpowiednio uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.
  5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem Nairobia Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11/10 z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.
  6. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora tj. kontakt@kinderbueno.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
  7. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Organizatora. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Nairobia Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11/10 z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną, w sposób wskazany w ustępie 5.

  § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zasady przeprowadzenia Loterii określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).
  2. Niniejszy Regulamin Loterii dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.kinderbueno.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  3. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) Organizator jest zobowiązany, na żądanie uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej.

  Produkty

  Kinder Bueno

  Kinder Bueno W kruchym wafelku oblanym delikatną, mleczną czekoladą kryje się lekkie orzechowe nadzienie. To połączenie sprawi, że na chwilę zapomnisz o całym świecie.

  Kinder Bueno White

  Kinder Bueno White Pyszny, aksamitny krem orzechowy wypełnia chrupiący wafelek oblany subtelną, białą czekoladą. Tą pyszną całość dopełnia lekka kakaowa posypka.

  Kinder Bueno Mini

  Kinder Bueno Mini Chrupiący wafelek, delikatny krem i jedwabiście mleczna czekolada w pojedynczo pakowanych, małych porcjach, idealne do dzielenia. Ta drobna przekąska po prostu sama rozpływa się w ustach.

  • Laureaci

   Wybierz dzień Twojego zgłoszenia
   Nagroda główna
   Nagroda tygodniowa
   Nagroda dzienna
   Nagroda główna
   Podróż Orient Expressem
   1
    
   2
    
   3
    
   4
    
   5
    
   6
    
   7
    
    
    
   Nagroda tygodniowa
   Weekend w SPA
   1
   2
   3
   Nagroda dzienna
   Vouchery do perfumerii
   1
   2
   3
   4
   5
   Nagroda przechodzi do losowania dodatkowego*

  Film promocyjny

  Video

  Kontakt

  e-mail:
  kontakt@kinderbueno.pl
  Numer infolinii (czynna w godzinach 9:00 - 17:00):
  22 393 37 95
  Organizator:
  Nairobia Sp. z o.o., Marconich 11/10, 02-954 Warszawa
  przejdź na: